Juan Kasari

Contemporary artist
Lens based works

 

CV

CV English

 

Juan Kasari a MFA from the Academy of fine arts, Time and Space Arts study programme, is a visual artist living and working in Helsinki.
His works have recently been shown at Sinne gallery in Helsinki, Photographic gallery Hippolyte and MUU Gallery in Helsinki, Photographic center Peri in Turku, as well as several group exhibitions in Finland and Abroad.

The reality around us is composed of random events, probabilities and intentional events. They are all complex phenomena, whether visible or invisible.We as humans exist in a no man’s land between things and meanings. New things and meanings emerge from the process of encounters and events around us. His installation works renders tangible states of isolation, transitoriness and ephemerality.

The artworks are large abstract colour surfaces that avoid both the figurative idiom and narrativity. They are also in a constant state of change. The artificial and natural light, the layers of superimposed video projections and the viewer’s presence all play upon the gallery space and the works, giving rise to new changeable meanings.

Kasari’s works are based on Mondrian’s idea of pure beauty that is devoid of figurative or narrative content. The projections employ primary colours and their combinations.

In his artistic work, Juan Kasari explores the internal tensions of humanity and microcosmoses. His previous major solo shows (Gated Community and Real White Panthers) were about real-life closed communities. In his more recent exhibitions, Kasari’s visual vocabulary has become more abstract, yet addressing the same themes.

 

FIN


Juan Kasari on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi tila-aikataiteiden koulutusohjelmasta.
Hänen töitään on ollut esillä useissa yksityisnäyttelyissä mm. Sinne galleriassa Helsingissä, Galleria Hippolytessä ja MUU Galleriassa Helsingissä, valokuvakeskus Perissä Turussa sekä useissa kuratoiduissa ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Ympärillämme oleva todellisuus rakentuu sattumista, todennäköisyyksistä tai tarkoituksen mukaisista tapahtumista. Nämä ovat monitasoisia, näkyviä ja ei näkyviä. Ihminen on asioiden ja merkityksien välissä, ns. ei kenenkään maalla. Kohtaamisten ja tapahtumien prosessi luo uutta ja uusia merkityksiä. Irrallisuuden, hetkellisyyden ja ohikiitävyyden olotilat nousevat pinnalle hänen installaatioissan. Kasarin installaatiot esitetään isoina abstrakteina väripintoina, luoden etäisyyttä figuratiiviseen kuvakieleen ja tarinankerrontaan. Teokset ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Keino-ja luonnonvalo, päällekkäisten vidoeprojisointien kerroksellisuus ja katsojan läsnäolo muokkaa tilaa ja teoksia ja näin ollen muodostaa uusia muuttuvia merkityksiä.

Installaatiot pohjaavat Mondrianin ajatukseen kauneusarvoista ilman todellisuuden ulkoista jäljittelyä tai tapahtumasarjan kertovuutta. Projisoinneissa käytän perusvärejä ja niiden kompositioita. Taiteellisessa työssään Juan Kasari on kiinnostunut ihmisten- ja mikrokosmosten sisällä olevista jännitteistä. Kasari aiemmat suuret yksityisnäyttelyt (Gated Community ja Real White Panthers) kuvasivat konkreettisia suljettuja yhteisöjä. Viimeaikaisissa näyttelyissä kuvakieli on mennyt paljon abstraktimpaan suuntaan, sisältäen edelleen samat teemat.

Taiteilijana Juan Kasaria kiinnostaa myös venyttää valokuvan käsitettä eri suuntiin ja rikkoa valokuvan pintarakennetta materiaalikokeiluilla. Hän yhdistää teoksissaan esimerkiksi epoksilakkaa ja puhdasta pigmenttiä digitaalisiin efekteihin. Hän on samalla hyödyntänyt kuvien tekemisessä myös tietokoneohjelmointia ja numeraalisia keinoja.

Kasarin näyttelyt ovat kokonaisvaltaisia installaatioita, sisältäen tilaan rakennettuja elementtejä, useita videoprojisointeja, ääntä, valokuvaa sekä luonnon- ja keinovaloa.
 


SWE

Juan Kasari är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Han har en examen från utbildningsprogramet Tid-rumkonst på Bildkonstakademin. Hans verk har visats i separatutställningar på bland annat gallerierna Hippolyte och Muu i Helsingfors, samt ett antal kuraterade grupputställningar i Finland och utomlands

Verkligheten som omger oss bygger på tillfälligheter, sannolikheter eller avsiktliga händelser. Dessa har flera nivåer, synliga och inte synliga.

Människan befinner sig mellan sak och mening, i en så kallad ingen mans land. Skeendet mellan möten och händelser skapar nyheter och nya betydelser. Känslan av avskildhet, det temporära och den tillfälliga tillvaron kommer till ytan i hans installationer.

Verken visas som stora, abstrakta färgytor, vilka skapar avstånd till figurativ bildspråk och historieberättande. Verken är i konstant tillstånd av förändring. Det konstgjorda och naturliga ljuset, överlappande videoprojektioner och betraktarens närvaro förändrar rummet och verket och skapar därmed nya och förändrade betydelser.

Installationer verk bygger på Mondrians idé om skönhet utan verklighetens yttre imitationer eller berättelsens händelsekedja. Vid projiceringarna används grundfärger och deras kompositioner.

I sin konstnärliga verksamhet är Juan Kasari intresserad av spänningen mellan människan och mikrokosmos. Kasaris tidigare stora separata utställningar (Gated Community och Real White Panthers) avbildade konkreta, slutna samhällen. I de senaste utställningarna har bildspråket tagit en mer abstrakt riktning, men innhåller fortfarande samma tema.

Konstnären Juan Kasari sträcker också på begreppet fotografi i olika riktningar och bryter fotografiets ytstruktur via materialexpriment. I sina verk kombinerar han exempelvis epoxilack och rena pigment till digital effekter. I sina bilder utnyttjar Kasari även datorprogram och numeriska metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...